Make your own free website on Tripod.com
Header image  
 
  HOME
 
 
กิจกรรมหนังสือทำมือ
  หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมของห้องสมุดประชาชน เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ห้องสมุดทำเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ได้รู้จักห้องสมุดและหันมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น กิจกรรมที่จัดขึ้นห้องสมุดได้คัดสรรเนื้อหาสาระ องค์ความรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมโครงการได้มีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและได้แสดงผลงาน ได้เห็นคุณค่า และได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
“หนังสือทำมือ” เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงผลงานที่ได้จัดทำขึ้น เช่น การเขียนบอกเล่าถึง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยว นิทานพื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งผลงานดังกล่าวทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดเก็บไว้ เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งสืบค้นต่อไป

 
 

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแต่ละแห่งในอำเภอปางมะผ้า
2.  เพื่อให้รู้ถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชนเผ่าในอำเภอปางมะผ้า
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูล
4.  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
5.  เพื่อให้เป้าหมายได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของห้องสมุด
6.  เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขีย

                                  

รูปแบบหนังสือทำมือ

  • ให้มีการนำวัสดุเหลือใช้ หรือที่ทิ้งขว้างแล้ว มาเป็นองค์ประกอบในการผลิต
  • ให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • ไม่จำกัดรูปแบบของตัวอักษร ไม่จำกัดขนาดและการจัดรูปเล่ม ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
  • ความหนา ไม่เกิน 30 หน้า
  • ให้มีการจับกลุ่มทำอย่างน้อย 2 คนขึ้นไปเพื่อฝึกทำงานเป็นทีม
  • ไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรง หยาบคาย หรือลบหลู่ดูหมิ่นผู้อื่น
  • ไม่บรรจุภาพ หรือเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม